VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HALOVÉ SYSTÉMY s.r.o.

se sídlem Hybešova 1849/44, 664 51 Šlapanice, IČO: 283 22 452, DIČ: CZ 28322452

Bankovní spojení: KB 43-3751970247/0100

Tel/ fax: 00420 545 212 678, 00420 519 411 614, 00420 545 213 269, 00420 775 071 663, 00420 777 071 663

 

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) se použije v případech, kdy v kupní smlouvě nebylo sjednáno jinak. Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají před ustanoveními těchto VOP přednost. Použití těchto VOP lze vyloučit písemnou dohodou smluvních stran. Tyto VOP jsou účinné od 1. 6. 2018.

 

 1.  Uzavírání smluv
  1.  Společnost HALOVÉ SYSTÉMY s.r.o. (dále také jako „prodávající“) uzavírá se svými obchodními partnery (dále také jako „kupující“) kupní smlouvy, a to písemně nebo ústně na základě předchozí objednávky ze strany kupujícího. Pokud je kupní smlouva uzavřena ústně, jako písemný dokument potvrzující uzavření kupní smlouvy se považuje zejména potvrzení objednávky, akceptace nabídky prodávajícího, akceptace či úhrada zálohové faktury či jiná písemnost vyjadřující vůli stran uzavřít kupní smlouvu.
  2.   Uzavřením kupní smlouvy (v případě, kdy se kupní smlouva uzavírá ústně, je smlouva uzavřena také akceptováním potvrzení objednávky, akceptováním nabídky prodávajícího, akceptováním zálohové faktury/faktury atp.), k níž byly tyto VOP prodávajícího přiloženy, či na ně bylo v textu odkázáno, stávají se tyto VOP nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Práva a povinnosti plynoucí z těchto VOP jsou pro obě smluvní strany závazné, ledaže by si smluvní strany písemně ujednaly jinak.
  3.   Kupující je oprávněn svou objednávku stornovat do 3 dnů od její provedení. V takovém případě kupující uhradí prodávajícímu účelně vynaložené náklady na přípravu dané objednávky, které prodávající písemně vyčíslí v přiměřené lhůtě. Účelně vynaloženými náklady se rozumí jakékoli náklady, i náklady vzniklé prodávajícímu nepřímo činností samotného výrobce či dodavatele, které následně tyto osoby u prodávajícího budou uplatňovat. Jedná se zejména o náklady ve formě již marně vyrobeného či závazně objednaného materiálu.
  4.   Pokud bude objednávka kupujícím stornována později než 3. den od jejího provedení, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny provedené objednávky.
  5.   Kupující je povinen si řádně překontrolovat jednotlivé položky v kupní smlouvě, zejména počet kusů, délky, tloušťky, strany nabarvení, odstíny barev včetně ochranného laku, případný typ balení, jednotlivé ceny jednotlivých položek a předpokládaný termín dodání. Svým podpisem na kupní smlouvě či na listinách ji nahrazujících (např. na objednávce) nebo v případě neexistence podepsaného dokumentu zaplacením zálohové faktury kupující potvrzuje správnost údajů. Za případné nesrovnalosti pak nese zodpovědnost kupující a případné další náklady jdou k jeho tíži. 
  6.   Za soulad kladečského plánu (resp. specifikaci objednávky) se skutečností na stavbě odpovídá kupující. Riziko vzniklé z nesouladu projektové dokumentace se skutečností jde k tíži kupujícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Náklady na zjištění skutečného stavu dodržení projektové dokumentace na stavbě nese kupující.
  7.   Za soulad kladečského plánu se skutečností na stavbě odpovídá vždy kupující, i v případě, kdy prodávající zajišťuje či zprostředkovává zpracování tohoto kladečského plánu. Kupující ručí za správné podklady, které odpovídají skutečnosti a poslední verzi projektu a odpovídá za doručení všech potřebných podkladů, detailů a řezů. Kupující je povinen kladečský plán zkontrolovat.
 2.   Dodání zboží
  1.   Smluvní strany sjednávají doložku EXW (INCOTERMS 2010), místem dodání je závod (sklad) prodávajícího na adrese Hybešova 1849/44, 664 51 Šlapanice. V případě, že se zboží nachází na jiném místě, a kupující si sám zajišťuje dopravu zboží, sdělí prodávající kupujícímu v dostatečném předstihu přesné místo, kde se dané zboží nachází. Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v místě dodání, a to okamžikem, kdy je zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Tím, že je kupujícímu umožněna dispozice se zbožím, je splněna povinnost prodávajícího, a od tohoto okamžiku doby přechází riziko škody a věci na kupujícího. Ostatní náklady a včetně dopravy do místa určení hradí kupující. Kupující si zajišťuje dopravu. Může tímto pověřit prodávajícího. V případě dodávky zboží od třetí osoby je místem dodání sklad této třetí osoby, přičemž přesnou adresu sdělí prodávající předem kupujícímu.
  2.   V případě, kdy se zboží nachází v jiném státě než v České republice a dopravu zboží si kupující nechá zajistit prostřednictvím prodávajícího, sjednávají si strany doložku DAP (INCOTERMS 2010). Na základě této doložky přechází riziko i přepravní náklady z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího.
  3.   Prodávající a kupující si mohou sjednat místo dodání a převzetí zboží odlišně od odst. 1 tohoto článku. V takovém případě ujednají i která ze stran nese náklady na převoz zboží do takto určeného místa.
  4.   Není-li jiné dohody má se zato, že tyto náklady nese kupující. Kupující je dále povinen zajistit převzetí zboží na takto určeném místě; nezajistí–li převzetí zboží, odpovídá za způsobenou škodu. Prodávající po marném pokusu o převzetí zboží na kupujícím určené adrese vrátí zboží do místa, odkud byla zahájena doprava zboží ke kupujícímu. Vrácením zboží zpět do takového místa je pak zboží považováno za převzaté.
  5.   Termín plnění je sjednán v kupní smlouvě (nebo v listinách jí nahrazujících, například v objednávce), a to obvykle na základě telefonického návrhu kupujícího Prodávající není povinen akceptovat termín plnění vyžadovaný kupujícím, pokud navrhne v reakci na objednávku jinou dobu plnění, pak platí, že pokud není jiná doba plnění bez zbytečného odkladu odmítnuta kupujícím, je považována za sjednanou dobu plnění kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí skutečnost, že zboží je předmětem výroby u třetí osoby, a že případné prodlení této třetí osoby s výrobou může mít vliv na termíny dodání ze strany prodávajícího; v takovém případě je prodávající oprávněn určit termín plnění v souvislosti s prodlením výrobce zboží; o změně termínu plnění musí vyrozumět kupujícího bez zbytečného odkladu.
  6.   O převzetí zboží ze strany kupujícího musí být sepsán předávací protokol, případně dodací list, přepravní list nebo jiná obdobná listina potvrzující převzetí zboží (dále také jen „předávací protokol“). Žádná ze stran není oprávněna odmítnout podepsat předávací protokol, ledaže by prodávající odevzdal jiné než kupujícím objednané zboží. V takovém případě musí být taková skutečnost písemně vyznačena na předávacím protokolu s uvedením odlišností vůči původně objednanému zboží. Bude-li povaha přebíraného zboží sporná, platí, že žádná ze stran není v prodlení s plněním do okamžiku, než bude správná povaha zboží určena dohodou stran, případně soudem určeným dle těchto VOP. Prodávající je ale oprávněn v případě takového sporu ohledně zboží toto prodat třetí osobě a dodat po vyřešení sporu kupujícímu zboží nové.
  7.   Odmítne-li Kupující podepsat předávací protokol, případně do něj vyznačit námitky vůči jakosti či kvantitě zboží, platí, že zboží bylo řádně převzato v řádném termínu dle smlouvy.
  8.   Vykládka zboží se uskutečňuje vždy na účet kupujícího. Vykládku kamionu doporučuje prodávající zabezpečit odpovídajícím jeřábem, vázacími pásy, vysokozdvižným vozíkem a vždy použít vahadlo na jeřábu. Ruční skládání prodávající nedoporučuje. Balíky se upínají vázacími pásy vždy pod bedněním a ne přímo pod materiálem, v opačném případě může dojít k poškození materiálu. Kupující bere na vědomí, že balíky mohou mít hmotnost několik tun v závislosti na povaze kupovaného zboží. Specifické pokyny k vykládce panelů jsou přilepeny na jednotlivých balících.
  9.   Kupující odpovídá za případné poškození materiálu při vykládce. Pokud je na návěsu více zakázek v rámci přikládky a kupující poškodí vykládkou svého materiálu materiál převážený pro třetí osoby, je povinen škodu nahradit v celkové výši, včetně dopravních nákladů za dovoz nového materiálu a případné sankce za pozdní dodání.
  10. Vlastnické právo přechází okamžikem zaplacení kupní ceny; je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn rozhodnout, zdali požaduje úhradu kupní ceny nebo vrácení zboží. Tuto volbu má prodávající do doby úhrady částky, ohledně které je kupující v prodlení.
 3.   Stanovení kupní ceny
  1.   Ceny v nabídkách jsou závazné pouze v případě, že poptávané zboží bylo pro kalkulaci ceny postačujícím způsobem technicky a množstevně specifikováno. Závazné jsou jinak pouze údaje, uvedené v kupní smlouvě a dokumentech ji nahrazujících či potvrzujících její uzavření (například v nabídce, potvrzení objednávky, nebo zálohové faktuře).
  2.   Není-li cena výslovně ujednána, platí, že byla sjednána cena podle aktuálního ceníku prodávajícího v době uzavření smlouvy, který je dostupný na www.halovesystemy.cz a také v sídle prodávajícího. K takto sjednané ceně je prodávající oprávněn připočítat sazbu daně z přidané hodnoty platnou v době plnění.
  3.   Cena za zboží je fakturována kupujícímu zpravidla před dodáním zboží zálohovou fakturou (případně více zálohovými fakturami) a následně po dodání dílčí anebo konečnou fakturou.
  4.   Kompenzace nebo zadržení finančních prostředků z důvodů jakýchkoliv nároků (zejména plynoucích ze záruk, tvrzených vad a jiných obdobných škodných nároků) vůči nároku na kupní cenu je nepřípustná.
  5.   Kupující bere na vědomí, že cena může být navýšena, pokud délka výrobků u následné specifikace je delší než ložná plocha obvyklého dopravního prostředku, kterým je zajišťována přeprava tohoto druhu zboží, a je nutno zabezpečit nadrozměrnou přepravu.
  6.   Kupující bere na vědomí, že cena může být navýšena, pokud dojde k významnější změně objednávky (změna množství zboží, příplatky za podlimitní množství, délky jsou kratší než 2 m, změna ujednané barvy, změna termínu plnění, změna rozsahu dopravy, změna způsobu dopravy apod.).
  7.   Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy, jdou k tíži nebo prospěchu kupujícího. To platí také o pevných dohodnutých cenách, v případě, že se termín stanovený při uzavření smlouvy z důvodů na straně kupujícího posune.
 4.   Platební podmínky
  1.   Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu za zboží po jeho převzetí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. 
  2.   Podkladem pro zaplacení vyúčtované ceny je faktura s náležitostmi daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů se splatností do 15 dnů ode dne odevzdání zboží.
  3.   Prodávající je oprávněn požadovat úhradu části či celé kupní ceny předem na základě vystavené zálohové faktury; dokud není zálohová faktura v termínu uhrazena, nemůže se prodávající dostat do prodlení se svým plněním ze smlouvy.
  4.   Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího.
  5.   Jakýkoliv jiný druh platby, než který je uveden v těchto VOP, je podmíněn písemným souhlasem prodávajícího.
  6.   Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny výslovně smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Tato smluvní pokuta nezahrnuje vícenáklady a jiné škody vzniklé prodávajícímu z výše uvedeného důvodu vzniklé a tyto jsou předmětem samostatného plnění vedle placení smluvní pokuty. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
  7.   Náklady platebního styku (např. poplatky za převody) jdou k tíži kupujícího.
 5.   Záruky, vady a reklamace
  1.   Prodávající odpovídá za vady, které má dodané zboží v době dodávky či které se projeví v záruční době.
  2.   Prodávající poskytuje záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není písemně sjednána jiná délka záruky na korozi materiálu, ztrátu stability a celistvosti, kvalitu nástřiku a na nezávadnost materiálu za předpokladu, že nedojde k žádným stavebním a uživatelským změnám zboží a pokud zůstanou zachovány atmosférické podmínky třídy C1 (znečištění ovzduší s jeho korozní agresivitou a případnou větší vlhkostí) stávající při podpisu smlouvy (nebo potvrzení objednávky). Změna těchto podmínek následně zbavuje prodávajícího jakékoliv záruční povinnosti. Prodávající předává a přebírá záruční podmínky jednotlivých třetích osob (výrobců) v rozmezí jejich záručních podmínek. Jedná se o výrobce značek CB Profil, SATJAM, BLACHDOM, KINGSPAN, PANETECH, PLASTSISTEM, LINDAB, METALTRADE-COMAX, RUUKKI, atd. Na žádost zašle prodávající kupujícímu záruční, dodací, balící a montážní pokyny jednotlivých výrobců.
  3.   Záruka je dále platná za předpokladu, že kupujícím objednaný materiál vyhovuje svým provedením plánovanému způsobu použití zboží, jak statickému, tak ochrannému proti korozi a za předpokladu správného zacházení se zbožím při přepravě, manipulaci, skladování materiálů a jejich montáži, zejména pak při dodržení montážních doporučení dodavatele.
  4.   Záruka na sendvičové panely se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců, a to tehdy, pokud záruční lhůta poskytovaná těmito výrobci přesahuje 24 měsíců od prodeje panelů kupujícímu. Prodávající zašle kupujícímu podmínky takových výrobců na žádost.
  5.   Pokud kupující písemně přesně nespecifikuje atmosférické podmínky, znečištění ovzduší a velikost vlhkosti daného prostředí stavby, aby prodávající mohl určit jaký druh ochrany – nástřiku by byl vhodný a objedná si dle vlastního uvážení nástřik, který pak nevyhovuje danému prostředí, nese kupující své riziko, a tudíž nelze uplatnit z tohoto důvodu reklamaci.
  6.   Kupující vždy nese riziko a odpovídá za správné určení statických hodnot pro objednání odpovídajícího a vhodného materiálu pro danou stavbu. Prodávající odpovídá pouze za jím dodané zboží.
  7.   V případě uplatňování vad zboží je prodávající oprávněn zboží přezkoumat a případně vady nebo reklamaci neuznat.
  8. Záruka na zboží není prodávajícím poskytována zejména na:

-     na přirozené procesy stárnutí materiálu, nevýznamné barevné odchylky a je platná při neporušení dodaného materiálu při montáži a provozu, zejména pak při neporušení povlakové - nástřikové vrstvy u profilů;

-     na vady zboží způsobené v důsledku vad projektu díla, v důsledku použití zboží k nevhodnému účelu, v důsledku neodborné nebo v rozporu s návodem prodávajícího provedené manipulace/ skladování/ montáže/ údržby zboží, nebo v důsledku nedodržení stanovených techn. norem/ předpisů/ postupů využití zboží. Podrobněji viz zásady přepravy, vykládání, manipulace, řezání, skladovaní, montáže a údržby, které jsou dostupné na www.halovesystemy.cz;

-     je-li zboží použito v extrémních klimatických a průmyslových podmínkách;

-     je-li zboží použito ve zvlášť korosivních podmínkách nebo agresivním prostředí, kde ovzduší vykazuje vysoký obsah solí, kde plechy jsou trvale v kontaktu s vodou nebo kde mohou působit korosivní emise, chemikálie, kondenzace par a popel, cementový prach nebo fekálie;

-     v případě nesprávného návrhu, použití, skladování, manipulace, nevhodné přepravy, nevhodného a neodborného zpracování, montáže a údržby zboží;

-     pro metalické odstíny, pokud se jedná o doobjednávku nebo dodávku z jiné „šarže“;

-     pro poškození do 5 % plochy plechů, celistvost lakované plochy na rubové straně, pokud se jedná o jednostranné lakování, a plochy, které byly přelakovány-opravovány.

  1.   Kupující bere na vědomí, že výrazné a tmavé odstíny dříve ztrácejí intenzitu a zesvětlají působením UV záření. Na tyto dřívější ztráty intenzity odstínu se záruka také nevztahuje.
  2.  Reklamaci zboží (vytknutí vad) uplatňuje kupující písemně u prodávajícího.
  3. Vady zjevné je nutno sdělit písemně prodávajícímu neprodleně po složení zboží v místě dodávky a přejímce zboží zápisem a uvedením popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci.  Zjištěné vady musí kupující zapsat do dodacího listu nebo do CMR.
  4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným postupem při vybalení materiálu, dodatečným upravováním (dodatečné řezy a nátěry) a neodborným čištěním či jinými neodbornými zásahy do dodaného materiálu.
  5. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu a dle druhu zjištěné vady reklamaci vyřídit v dohodnutém termínu, není-li sjednáno jinak, pak do 30 dnů od doručení reklamace. Reklamace je činěna písemně; potvrzení přijetí a případné oznámení o vyřízení je prováděno taktéž písemně, případně, pokud je reklamaci vyhověno i telefonicky.
  6. Uznání či neuznání reklamace sdělí prodávající písemně co v nejkratším termínu, vyhrazuje si čas pro odbornou analýzu z výroby od konkrétního výrobce nebo znalce z oboru.
  7. Prodávající neodpovídá za přímé nebo nepřímé náklady přesahující rozsah poškození definovaný touto zárukou.
 1.   Závěrečná ustanovení
  1.   Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůli, což osvědčují podpisy svých oprávněných zástupců.
  2.  Prodávající shromažďuje osobní údaje fyzických osob poptávajících jeho zboží tehdy, je-li takové shromažďování nutné k plnění smlouvy, a v případě jejího plnění taktéž k plnění zákonem stanovených povinností. Nedojde-li k uzavření smlouvy, a zároveň není-li prodávajícímu sděleno ze strany kupujícího, že o uzavření smlouvy nemá další zájem, předpokládá prodávající, že kupující má o plnění ze strany prodávajícího nadále zájem s tím, že tento zájem bude realizovat poté, co zajistí související dokumentaci. Prodávající může důvodně očekávat, že zboží bude užito na stavbě realizované kupujícím, kdy kupující v mezidobí zajišťuje potřebnou dokumentaci včetně stavebního povolení. V takovém případě drží prodávající nezbytné osobní údaje po dobu 5 let od jejich odeslání ze strany kupujícího, a to v rámci plnění smluvního účelu, jehož plnění prodávající předpokládá.
  3.   Pokud je některé z uvedených ustanovení neplatné nebo se stane neplatným, ostatní smluvní ustanovení tím nejsou dotčena, lze-li je oddělit.
  4.   Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.
  5.   Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu tak, že místě příslušný soud pro řešení veškerých sporů z uzavřené smlouvy je Okresní soud Brno-venkov.

Ve Šlapanicích, dne  1. 6. 2018                                                    

 

 

 

Prodávající :
Za HALOVÉ SYSTÉMY s.r.o.                                                                             
Ing. Jozef POPOVIČ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace